Shopping Cart

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU WWW.NUUBAG.PL Z DNIA 09.12.2021

§1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

 1. Właścicielem serwisu nuubag.pl jest Nuubag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 10, 58-150 Strzegom wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777252, NIP: 8842796558 REGON: 382861393, kapitał zakładowy
  w wysokości 5.000,00 zł opłacony w całości, adres poczty elektronicznej:
  kontakt@nuubag.pl, numer rachunku bankowego: 57 1090 2356 0000 0001 4221 0532.
 2. Zwrotów Produktów zakupionych w Sklepie należy dokonać na adres: ul. Wincentego Witosa 7, 58-150 Strzegom.

§2. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Nuubag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu,

ul. Kalcytowa 10, 58-150 Strzegom wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777252,

NIP: 8842796558 REGON: 382861393, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł opłacony

w całości.

 1. Sklep – portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nuubag.pl.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Konto – indywidualny panel Klienta Sklepu umożliwiający Klientowi dostęp do funkcjonalności w ramach Sklepu.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający Klientowi wybór i zakup Produktów w ramach danego Zamówienia.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sklepem.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta, za pośrednictwem których Klient korzysta
  ze Sklepu, które pozwalają na jego późniejszą identyfikację w przypadku ponownego korzystania Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby korzystać ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a) komputer typu PC, tablet lub telefon;

b) dostęp do sieci Internet dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer;

c) zainstalowany program Adobe Flash Player;

d) włączona obsługa Plików cookies;

e) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. W ramach Serwisu internetowego wykorzystywane są Pliki cookies, które zapisywane są
  w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do prawidłowego funkcjonowania w ramach Sklepu. Korzystanie ze Sklepu z obsługą ciasteczek oznacza ich akceptację.

§4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu oraz ustala prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest dobrowolne.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
  i jego akceptacja.
 4. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 5. Zabrania się użytkowania Sklepu w sposób niezgodny z jego podstawowym wykorzystaniem oraz w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 6. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia lub przerwy
  w funkcjonowaniu Sklepu, w tym w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Ceny Produktów są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 9. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy,
  w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe.

§5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym materiałów, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Sklepowi obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania poza Sklepem treści, materiałów i ich elementów zawartych w Sklepie.
 2. Publikowanie i wykorzystywanie całości lub części treści prezentowanych w Sklepie wymaga zgody Sprzedawcy.

§6. ZAKŁADANIE KONTA

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Założenie Konta wymaga wypełnienia Formularzu rejestracji poprzez podanie w nim wszystkich niezbędnych danych, w szczególności adresu e-mail i utworzenia hasła.
 4. Założenie Konta w Serwisie internetowym jest bezpłatne.
 5. Każdorazowe logowanie się do Konta w Serwisie internetowym odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane
  w § 1.

§7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do indywidualnego Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji/logowania;

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu Klienta, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

d) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

f) opłacić zamówienie w terminie określonym w §9 ust. 3.

 1. Klienci chcący otrzymać fakturę VAT obowiązani są podać dane do wystawienia faktury.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnego Zamówienia (nawet po jego wcześniejszej akceptacji), nie ponosząc odpowiedzialności za żadne szkody i/lub wydatki,
  w następujących przypadkach:

a) gdy dane dotyczące płatności dostarczone przez Klienta są nieprawidłowe lub niemożliwe do weryfikacji,

b) gdy adres dostawy podany przez Klienta znajduje się poza terytorium dostawy towarów lub zamówienie nie może zostać dostarczone na adres podany przez Klienta.

 1. W każdym z przypadków wymienionych w § 7ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca prześle Klientowi stosowną wiadomość mailową.

§8. OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska;

b) przesyłka kurierska pobraniowa.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność za pobraniem;

b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

c) płatności elektroniczne PayU.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§9. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Portalu internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa zapłaty za Produkt, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.  Jezeli przesyłka pobraniowa nie zostanie odebrana, Klient pokrywa koszt wysyłki oraz zwrotu towaru do Sprzedawcy  

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 1-3 dni roboczych. 

§10. DOSTAWA PRODUKTU

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego więcej niż jednego Produktu, terminem odbioru jest najdłuższy podany termin wskazany w opisie Produktu.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe do zwrotu zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu[c] oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną , Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

d) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§12. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 30 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować
  w opisie Produktu w Sklepie.

§13. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na dane wskazane w § 1 Regulaminu.
 5. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest zwięzłe przedstawienie wady wraz
  z okolicznościami jej wystąpienia, żądanie Klienta w związku z wadą towaru, dane Klienta składającego reklamację wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu Produktu
  w Sklepie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy. Za dzień doręczenia zgłoszenia reklamacji przez Klienta drogą elektroniczną uznaje się dzień wysłania zgłoszenia reklamacji na adres e-mail wskazany w  § 1.
 7. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania reklamacyjnego w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się żądanie Klienta za uzasadnione.
 8. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedanym Produktem, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz na adres ul. Wincentego Witosa 7, 58-150 Strzegom.
 9. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty.

§14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym www.uokik.gov.pl.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu
  z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w Sklepie wiadomości o zmianie Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji w Sklepie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych wyniku stosowania niniejszego Regulaminu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.