Your Cart

REGULAMIN SKLEPU I SERWISU WWW.NUUBAG.PL

REGULAMIN SKLEPU I SERWISU WWW.NUUBAG.PL

Dbając z chirurgiczną precyzją o jakość tworzonych przez nas Produktów, pragniemy poinformować, że z równie należytą troską dbamy o prawa naszych Klientek i Klientów. Dlatego też stworzyliśmy Regulamin, w którym dowiesz się jak możesz dokonać zamówienia naszych Produktów, z jakich form płatności możesz skorzystać, a także w jaki sposób  i kiedy możesz odstąpić od umowy.

Nie zapominaj, że jeżeli jesteś Konsumentem- przysługuje Ci szereg praw wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, a nasz Regulamin nie stoi w opozycji z tymi przepisami.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ten sklep internetowy prowadzony jest przez NUUBAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 10, 58-150 Strzegom wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777252, NIP: 8842796558 REGON: 382861393, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@nuubag.pl, numer rachunku bankowego: 57 1090 2356 0000 0001 4221 0532.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, jak również prawa i obowiązki zarówno Sprzedawcy, jak i Klienta.
 3. W ramach prowadzonego Sklepu Sprzedawca umożliwia Klientom zawarcie umowy sprzedaży oferowanych produktów.
 4. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie.
 6. Zabrania się użytkowania Sklepu w sposób niezgodny z jego podstawowym wykorzystaniem oraz w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 7. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest informować, o każdej zmianie warunków sprzedawanych przez niego Produktów i świadczonych usług, natomiast Klient obowiązany jest korzystać ze Sklepu przez użycie odpowiedniego oprogramowania i urządzeń.
 9. Wszystkie ceny usług podane na stronie internetowej są cenami brutto (z VAT).
 10. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy,
  w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania cyklicznych promocji, których warunki każdorazowo zostaną przedstawione w Sklepie.
 12. Zwrotów Produktów zakupionych w Sklepie należy dokonać na adres: ul. Witosa 7, 58-150 Strzegom.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia lub przerwy
  w funkcjonowaniu Sklepu, w tym w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęte zostały następujące znaczenia poniższych sformułowań:

 1. Sprzedawca – Nuubag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 10, 58-150 Strzegom wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777252, NIP: 8842796558 REGON: 382861393, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 3. Sklep – portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nuubag.pl.
 4. Klient/Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu oraz korzystający ze strony www.nuubag.pl;
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, które prowadzą działalność gospodarczą  zawierające ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością, kiedy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla  niej charakteru zawodowego, np. z uwagi na  przedmiot działalności wskazany w CIDG;
 8. Konto – indywidualny panel Klienta Sklepu umożliwiający Klientowi dostęp do funkcjonalności w ramach Sklepu;
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający Klientowi wybór i zakup Produktów w ramach danego Zamówienia;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Kupującego w formularzu zamówienia zmierzające do nabycia oferowanych w Sklepie internetowym Produktów poprzez zawarcie Umowy na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy
  i Klienta z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczny środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia Umowy włącznie;
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 15. Cena – wynagrodzenie należne Sprzedawcy, w związku z nabyciem przez Klienta Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie; cena wyrażona jest w walucie polskiej (złoty) i stanowi cenę brutto, tj. zawiera w sobie należne podatki;
 16. Cena Początkowa – cena pierwotna, tj. cena w której Produkt pojawił się w Sklepie;
 17. Najniższa Cena   najniższa cena Produktu dostępnego w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni;
 18. Cena Promocyjna – cena, po której Klient może nabyć Produkt  oferowany w Sklepie w związku z ogłoszoną przez Sprzedawcę promocją;
 19. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta, za pośrednictwem których Klient korzysta
  ze Sklepu, które pozwalają na jego późniejszą identyfikację w przypadku ponownego korzystania Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane;

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby korzystać ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. komputer typu PC, tablet lub telefon;
  2. dostęp do sieci Internet dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer;
  3. zainstalowany program Adobe Flash Player;
  4. włączona obsługa Plików cookies;
  5. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu wykorzystywane są Pliki cookies, które zapisywane są
  w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do prawidłowego funkcjonowania w ramach Sklepu. Korzystanie ze Sklepu z obsługą ciasteczek oznacza ich akceptację.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym materiałów, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Sklepowi obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania poza Sklepem treści, materiałów i ich elementów zawartych w Sklepie.
 2. Publikowanie i wykorzystywanie całości lub części treści prezentowanych w Sklepie wymaga zgody Sprzedawcy.

§ 5. NEWSLETTER I BLOG

 1. Newsletter – dołączenie do Klubu Kobiet NUUBAG– jest bezpłatną usługą polegającą na cyklicznej wysyłce przez Sprzedawcę do Klienta, na wskazany przez Klienta adres email, wiadomości zawierających informacje o nowych produktach, promocjach oraz limitowanych seriach Produktów.
 2. Pamiętaj, że  jako Klient zobowiązany jesteś potwierdzić subskrypcję Newslettera, po otrzymaniu od Sprzedawcy pierwszej wiadomości e-mail.
 3. Dołączenie do Newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie Newslettera.
 4. Klient zobowiązany jest do podania własnego adresu email lub adresu email, do którego został upoważniony przez osoby trzecie i do którego ma dostęp.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi wysyłki Newslettera zgodnie
  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego Regulaminu oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Korzystanie z Bloga ma również charakter usługi nieodpłatnej. Klient może przeglądać treści na Blogu niemniej nie jest uprawiony do ich kopiowania. Dane publikowane na blogu mają wyłącznie charakter informacyjny, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędny, dezaktualizację niniejszych danych oraz ewentualne szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem niniejszych danych przez Klienta.
 7. Treści zamieszczone w zakładce BLOG oraz wysyłane w ramach wysyłki Newslettera stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz  podlegają ochronie. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, na terenie całego świata. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Sprzedawcy ww. treści może  stanowić podstawę dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń przeciwko Klientowi.

§ 6. ZAKŁADANIE KONTA

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Założenie Konta wymaga wypełnienia Formularzu rejestracji poprzez podanie w nim wszystkich niezbędnych danych, w szczególności adresu e-mail i utworzenia hasła.
 4. Założenie Konta w Serwisie internetowym jest bezpłatne.
 5. Każdorazowe logowanie się do Konta w Serwisie internetowym odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane
  w § 1.

§ 7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do indywidualnego Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji/logowania;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu Klienta, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  6. opłacić zamówienie w terminie określonym w §9 ust. 3.
 2. Klienci chcący otrzymać fakturę VAT obowiązani są podać dane do wystawienia faktury.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnego Zamówienia (nawet po jego wcześniejszej akceptacji), nie ponosząc odpowiedzialności za żadne szkody i/lub wydatki,
  w następujących przypadkach:
  1. gdy dane dotyczące płatności dostarczone przez Klienta są nieprawidłowe lub niemożliwe do weryfikacji,
  2. gdy adres dostawy podany przez Klienta znajduje się poza terytorium dostawy towarów lub zamówienie nie może zostać dostarczone na adres podany przez Klienta.
 4. W każdym z przypadków wymienionych w § 7ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca prześle Klientowi stosowną wiadomość mailową.

§ 8. OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. przesyłka kurierska;
  2. przesyłka kurierska pobraniowa.
  3. odbiór osobisty.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. płatność za pobraniem;
  2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  3. płatności elektroniczne PayU.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Portalu internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa zapłaty za Produkt, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu Produktu wysłanego za pobraniem dwukrotnie nieodebranego przez Klienta.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.

§ 10. DOSTAWA PRODUKTU

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego więcej niż jednego Produktu, terminem odbioru jest najdłuższy podany termin wskazany w opisie Produktu.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 9. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe do zwrotu zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną , Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  4. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Przepisy powyższe mają także zastosowanie wobec Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przy czym składając reklamacje Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do wskazania okoliczności potwierdzających jego status, o którym mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 12. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 30 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Przepisy powyższe mają także zastosowanie wobec Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przy czym składając reklamacje Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do wskazania okoliczności potwierdzających jego status, o którym mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY W  PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. NUUBAG  sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności Produktu z Umową, przy czym Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie nowe Produkty.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność -wobec Konsumentów- za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia, który  ujawnił się w ciągu dwóch lat od jego dostarczenia, zgodnie z  zasadami odpowiedzialności, o których mowa w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Konsument – w przypadku niezgodności Produktu z Umową zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą,  za pośrednictwem wiadomości  mailowej.
 4. Jeżeli produkt jest niezgody z Umową – Konsument może żądać – w pierwszej kolejności -jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wtedy gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, zgodnie z pkt 5;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności, zgodnie z pkt 6;
  3. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie, z pominięciem zgłoszenia roszczenia o jego wymianę lub naprawdę;
  4. z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie wymieni ani nie naprawi Produktu w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na dane wskazane w § 1 Regulaminu.
 9. Celem przyśpieszenia procesu reklamacyjnego, Konsument składając reklamację powinien  zwięźle przedstawić stwierdzoną niezgodność towaru z Umową wraz z okolicznościami, kiedy Konsument spostrzegł opisywaną niezgodność, wskazać swoje żądanie w związku z niezgodnością towaru z Umową, określone w pkt 1-7 powyżej, dane Konsumenta składającego reklamację wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu Produktu w Sklepie.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w rozsądnym terminie , nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy. Za dzień doręczenia zgłoszenia reklamacji przez Klienta drogą elektroniczną uznaje się dzień doręczenia zgłoszenia reklamacji na adres e-mail wskazany w  § 1.
 11. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania reklamacyjnego w terminie wskazanym w ust. 10 niniejszego paragrafu, uważa się żądanie Klienta za uzasadnione.
 12. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedanym Produktem, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową, będzie zobowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz Sprzedawcy. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty.
 13. Przepisy powyższe mają także zastosowanie wobec Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przy czym składając reklamacje Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do wykazania okoliczności potwierdzających jego status, o którym mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z Umową oraz z tytułu rękojmi – jest wyłączona.

§ 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym www.uokik.gov.pl.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu
  z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w Sklepie wiadomości o zmianie Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji w Sklepie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedawca może odmówić Klientowi dalszego korzystania ze Sklepu i serwisu www.nuubag.pl z ważnych powodów, w szczególności z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ograniczona zostaje do wysokości  uiszczonej Ceny i wyłącznie do  wysokości rzeczywiście poniesionej przez Klienta szkody (Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu utraconych korzyści).
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych wyniku stosowania niniejszego Regulaminu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data obowiązywania: 19 grudnia 2021 r.

Aktualizacja Regulaminu:  01 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1. do Regulaminu:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość