Your Cart

Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook z dnia 27.11.2022

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Nuubag sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, przy ul. Kalcytowej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000777252 Kapitał zakładowy 5.000 zł w całości wpłacony, NIP: 8842796558 REGON: 382861393
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/nuubag.official/ (zwanej dalej
“Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie komentarza pod postem konkursowym.
6. Konkurs trwa od  11:00 27.11.2022 do 23:59 27.11.2022.
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.11.2022 na Fanpage’u.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu komentarza (tekst i/lub zdjęcie i/lub link) pod postem konkursowym, informującego o zakupionym produkcie w sklepie NuuBag (https://nuubag.pl) w dniach 25-27.11.2022. Link do posta konkursowego:  https://www.facebook.com/nuubag.official/posts/pfbid02dWXhr4pusomhP38Uyc3kTxpWA2qsHrs8LRHvaWAgc1UxGyoDfJ2qPjvfXa5NXUgUl
11. W konkursie zostanie wybranch 2 zwycięzców, jeżeli sumaryczna ilość uczestników nie przekroczy 100 lub 4 zwycięzców, jeżeli sumaryczna ilość uczestników wyniesie lub przekroczy 100.
10. Organizator zastrzega prawo do nagrodzenia większej liczby uczestników w przypadku dużego zainteresowania konkursem.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem posta na Fanpage’u .

Nagroda

11. Nagrodami w konkursie są:

  • w przypadku sumarycznej ilości uczestników nie przekraczającej 100 osób: obniżenie ceny zamówienia 2 uczestników konkursu do 1zł. Różnica w kwocie zostanie zwrócona tą samą metodą pałtności, którą uczestnik wybrał składając zamówienie w sklepie NuuBag (PayU, przelew lub obniżenie wartości pobrania).
  • w przypadku sumarycznej ilości uczestników równej lub przekraczającej 100 osób; obniżenie ceny zamówienia 2 uczestników konkursu do 1zł oraz kolejnym 2 uczestnikom o 50%. Różnica w kwocie zostanie zwrócona tą samą metodą pałtności, którą uczestnik wybrał składając zamówienie w sklepie NuuBag (PayU, przelew bankowy lub obniżenie wartości pobrania).

12. Zwrot nadpłaty organizator wyśle  zwycięzcom w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenie wyników.
13. Zwycięzcy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na Fanpage’u w poście, w którym podani zostaną zwycięzcy konkusu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

17. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia zwycięzców.
18. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
19. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listempoleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku z dnia 27.11.2022”
20. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 Postanowienia końcowe

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
22. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

24. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
25. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
26. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
27. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.