Your Cart

Polityka prywatności

1. Definicje

Administrator –  Nuubag sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, przy ul. Kalcytowej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000777252 Kapitał zakładowy 5.000 zł
w całości wpłacony, NIP: 8842796558 REGON: 382861393.

RODO –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.nuubag.pl i korzystająca z jej funkcjonalności.

Serwis– strona internetowa pod adresem wwww.nuubag.pl  oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj.  formularz kontaktowy, newsletter,  formularz zamówienia.

Polityka – niniejsza polityka prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.nuubag.pl oraz funkcjonowania plików cookies. 

 
2. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Nuubag sp. z o.o. z siedzibą
w Strzegomiu, przy ul. Kalcytowej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000777252 Kapitał zakładowy 5.000 zł w całości wpłacony, NIP: 8842796558 REGON: 382861393

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się za pomocą:

 

3. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z:

 • zawieraniem i wykonywaniem umowy
 • rozpatrzeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy zawartej na odległość
 • prowadzeniem newslettera
 • prowadzeniem systemu komentarzy
 • prowadzeniem rozmów typu chat online 
 • obsługą zapytań przez formularz
 • marketingiem bezpośrednim produktów własnych 
 • ochroną praw w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń 
 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także gromadzenia danych z Serwisu
 • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu

Zakres przetwarzanych danych

 • informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
 • dane osobowe Użytkowników: w szczególności imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Administrator.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i usług świadczonych przez Administratora.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Jeśli dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 • publikowania komentarzy o produktach w Serwisie, przesyłania opinii o produkcie, zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookies – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj.  zgoda osoby, której dane dotyczą
 • zawierania i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj.  niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • rozpatrzenia reklamacji lub realizacją Państwa prawa w celu odstąpienia od umowy, prowadzeniem dokumentacji sprzedażowej w celu wypełnienia powinności wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • marketingu bezpośredniego produktów własnych, ochrony prawa w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń, zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także gromadzenia danych z Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 
5. Prawa Użytkownika dotyczące danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

 • wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
 • sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • przeniesienia danych (art.20 RODO)

Użytkownik ma także prawo:

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane do czasu realizacji umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego oraz RODO.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

7. Odbiorcy danych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących
z Administratorem w celu realizacji usług na rzecz Administratora np. firm zapewniających wsparcie księgowe, usług IT, hostingu, kurierom, kancelariom prawnym. 

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez właściwe organy, w tym organy administracyjne lub organy ścigania.

 
8. Transfer danych do państw trzecich 

Poziom ochrony danych osobowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),który to obszar obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię jest ustandaryzowany i ma na celu zapewnić Użytkownikom kompleksową ochronę ich danych osobowych. 

Standard ochrony danych poza EOG, czyli w tzw. państwach trzecich może się różnić od poziomu gwarantowanego w EOG, dlatego też Administrator może przekazywać  dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji dostawcy usług posiadają oddziały lub spółki zależne na terenie EOG, co zobowiązuje je do stosowania norm ochrony danych osobowych odpowiednich dla EOG. 

Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia i jest zrównane
z transferem danych osobowych odbywającym się na terenie EOG.

Jeśli transfer danych miałby odbywać się do innych państw trzecich niż te w stosunku do których Komisja Europejska wydała decyzję o odpowiednim stopniu ochrony, to przede wszystkim stosowane są mechanizmy przewidziane w art. 46 RODO.

 
9. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.

Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co
w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuję wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały. Administrator korzysta z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, jednak działania te nie mają istotnego wpływu na Użytkownika, ponieważ nie różnicują jego sytuacji jako klienta, a także nie wpływają na warunki umowy.

 

11. Informacja o plikach cookies

Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • zapewnienia bezpieczeństwa, np. w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • realizacji celów określonych w części „Istotne techniki marketingowe”
 • zmiany wyglądu lub wersji strony, umożliwiając wyświetlenie strony dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb (np. pod względem wielkość czcionki, układu, kolorów)

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania przeze Administratora plików cookies. Można się na nie zgodzić klikając przycisk „Akceptuję” albo klikając na przycisk „Ustawienia” zgodzić się na wybrane z nich bądź zrezygnować z nich w ogóle. Należy mieć jednak na względzie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również
z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo
w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zazwyczaj zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia  dotyczące zmiany ustawień cookies. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Rodzaje plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

 • sesyjne (session cookies) –  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • stałe (persistent cookies  – są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google LLC z siedzibą w USA), Facebook (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

 

12. Istotne techniki marketingowe

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google LLC z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek
w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach uUytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.